onsdag 28 maj 2014

ARBETSGIVARES SYN PÅ ARBETSFÖRMÅGA

Begreppet arbetsförmåga kan användas med många olika innebörder. Den juridiska innebörden kan utläsas av förarbeten medan arbetsgivares syn på arbetsförmåga är en empirisk fråga. Frågan är bara hur en forskare ska fråga arbetsgivare om arbetsförmåga för att få svar som hjälper till att besvara frågeställningen. Vilka specifika frågor skulle till exempel en enkätstudie till arbetsgivare om arbetsförmåga behöva innehålla? Den frågan kan en ny avhandling från Hälsohögskolan i Jönköping hjälpa till att besvara. Bland annat intervjuas tolv arbetsgivare i privat och offentlig sektor om sin syn på arbetsförmåga i samband med sjukskrivning.

Arbetsgivarna beskriver att de är med och formar arbetsförmågan hos de anställda. För arbetsgivarna innebär arbetsförmåga att kunna leverera ett resultat med effektivitet, kvalitet och säkerhet. Arbetsförmåga uppfattas som ett verktyg i produktionen.
Det kan jämföras med rehabiliteringsperspektivet, som istället fokuserar på symtomlindring och att öka individens individuella förmågor. Produktivitet ingår inte i rehabiliteringsperspektivet. Enligt avhandlingen kan mer fokus på produktivitet bidra till att tydliggöra vilka behov arbetsgivare har och vilka faktiska förmågor anställda har. Det innebär att fokus flyttas från individen i sig själv till arbetsprestationen.
Inger Jansson (2014) On the nature of work ability