onsdag 4 juni 2014

FÖRTROENDET FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGARNA

Det finns en utbredd uppfattning att förtroendet för socialförsäkringarna och de ansvariga förvaltningarna har fallit kraftigt under de senaste åren. Det anses innebära ett hot mot försäkringarnas legitimet. Frågan är om denna bild är rimlig om vi studerar resultaten från olika mätningar.

Attityderna till socialförsäkringarna och Försäkringskassan resp. A-kassan mäts löpande av forskare i Umeå, SOM-institutet i Göteborg, Sifo och Försäkringskassan. Alla är attitydundersökningar, där de tillfrågade får besvara olika frågor som antas mäta förtroende. Metoder, frågor och inriktning är dock olika.
I SOM-undersökningarna har frågan om hur man bedömer tre socialförsäkringssystem ställts åren 2004-2013. Frågan lyder ” Hur nöjd är du med hur följande offentliga försäkringssystem fungerar?” Svarsalternativen är mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd, samt ingen uppfattning.

Nyligen presenterade forskaren Maria Oskarson resultaten från 2013 års SOM-undersökning. Det mest slående i resultaten är att de allra flesta tillfrågade inte har någon tydlig uppfattning om socialförsäkringarna. De svarar ”Ingen uppfattning” eller ”Varken nöjd eller missnöjd”. Forskarna tror att man är osäker på hur försäkringarna egentligen är utformade och fungerar.
Andelen som var ganska eller mycket missnöjd med sjukförsäkringen ökade några procentenheter 2008-2012, från 24 till 27 %. Andelen missnöjda sjönk igen 2013 till 25 %. Andelen som var ganska eller mycket missnöjd med a-kassan ökade kraftigt 2004-2008, från 19 till 30 %. Men denna andel har sedan minskat betydligt till 23 %.

 


Källa: Välfärdsopinion, SOM-institutet
Välfärdsstatsundersökningarna har svenskarna sedan 1980-talets mitt tillfrågats om sin syn på välfärdspolitiken. I en underlagsrapport till utredningen har forskaren Stefan Svallfors redovisat hur attityderna till välfärdspolitiken förändrats över tiden. Enligt rapporten minskade andelen tillfrågade som såg risker för försörjningsproblem vid sjukskrivning från 1997 till 2002 och har därefter varit stabil till 2010. Även andelen tillfrågade som upplevde risker för arbetslöshet har minskat på liknande sätt.
De flesta tillfrågade har ett relativt gott förstroende för socialförsäkringarna. Andelen tillfrågade har dock ökat som inte tror att man kan upprätthålla en hygglig levnadsstandard för sjukskrivna och arbetslösa mellan 2002 och 2010. Andelen har ökat från 23 till 35 % vad gäller sjukskrivna, och från 22 till 26 % för arbetslösa.
Förtroendet för Försäkringskassan mäts av SOM-institutet, Sifo och Försäkringskassan. SOM-institutets mätningar visar att andelen som var negativa till Försäkringskassan ökade kraftigt 1999-2010, men andelen har minskat sedan dess. Det är en låg andel som har en positiv inställning, men den har ökat något sedan 2010.
Andelen negativa och positiva till Försäkringskassan

Sifo mäter anseendet hos svenska myndigheter med hjälp av den så kallade Trimskalan, som har 200 skalsteg och sträcker sig från -65 till +135. Totalt 5 657 intervjuade har på en femgradig skala fått bedöma myndigheterna på fem punkter 2014: övergripande värdering, personligt intryck, förtroende, kvalitet i myndighetsutövning eller tjänster samt framgång. Sifos mätningar visar att Försäkringskassan hör till myndigheterna med lägst anseendeindex, bara Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ett lägre förtroende. Försäkringskassans anseendeindex har förbättras något mellan 2013 och 2014.
Försäkringskassan mäter sedan början av 2000-talet det så kallade nöjd kund-index (NKI). NKI består av tre frågor som handlar om allmän nöjdhet, om hur väl myndigheten uppfyller den tillfrågades förväntningar och om hur Försäkringskassan fungerar jämfört med en perfekt myndighet. Resultaten visar att allmänhetens förtroende för Försäkringskassan sjönk under 2000-talet, men det har ökat något under senare år.
Sammanvägd NKI 2004 – 2013
Klicka för större bild 

Källa: Försäkringskassan
Den vanliga föreställningen att förtroendet för socialförsäkringarna och Försäkringskassan har fallit kraftigt under de senaste åren har inget entydigt stöd i de olika attitydundersökningarna. Den sammantagna bilden är att de flesta medborgare inte har någon tydlig uppfattning om socialförsäkringarna, trots den intensiva debatten och kritiken de senaste åren. Den tidigare ökningen i andelen med lågt förtroende var måttlig och resultaten pekar på att andelen missnöjda nu minskar. Den senaste krisen och förändringarna i socialförsäkringarna verkar inte ha medfört att fler känner sig riskutsatta. Förtroende för Försäkringskassan har dock fallit kraftigt under lång tid, men de senaste åren visar attitydmätningarna en svag förbättring.