torsdag 15 maj 2014

STÖD OCH KRAV AVSEENDE ARBETSLÖSA PERSONER MED EKONOMISKT BISTÅND

Av de 270 000 personer över 18 år som fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2012, var knappt hälften i behov av bistånd på grund av arbetslöshet (Socialstyrelsen 2013). Dessa omkring 130 000 personer saknade alltså helt annan ersättning vid arbetslöshet eller också hade de inte tillräckligt med inkomster eller andra tillgångar för att kunna betala nödvändiga utgifter för mat, boende m.m.

I en återrapportering förra året till regeringen har Arbetsförmedlingen konstaterat att öppet arbetslösa som saknar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen genomsnittligt sett söker arbete mindre intensivt än personer som har sådan ersättning. Visserligen stiger sökaktiviteten när personer utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen träder in i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin. Enligt den egna återrapporteringen verkar dock Arbetsförmedlingen ge insatser i mindre omfattning till personer som tar emot ekonomiskt bistånd än till sökande med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare som bl.a. har i uppdrag att analysera vilka stöd och insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder personer som inte har arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. I uppdraget ingår också att kartlägga och analysera vilka krav socialtjänsten ställer på den som söker ekonomiskt bistånd att aktivt söka arbete och hur socialtjänsten följer upp kraven. Utredaren kan också vid behov lämna författningsförslag som gör det möjligt för socialtjänsten att ställa krav på sökaktivitet som liknar de krav som ställs på den som får arbetslöshetsersättning. Vidare kan utredaren lämna författningsförslag som gör det möjligt för socialtjänsten att ta del av uppgifter i den s.k. aktivitetsrapport som arbetssökande ska lämna in till Arbetsförmedlingen.

Stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd (dir. 2014:39)