onsdag 16 april 2014

SJÄLVRAPPORTERAD ARBETSFÖRMÅGA HOS SJUKSKRIVNA FÖRE OCH EFTER INTERVENTIONER

En central fråga vad gäller insatser för återgång i arbete är vilka åtgärder eller kombinationer av åtgärder som fungerar för sjukskrivna med olika sjukdomar. I en enkätstudie följdes 810 nyligen sjukskrivna patienter under tre månader. Syftet var bland annat att studera effekten på självupplevd arbetsförmåga beroende på typ av intervention. Bland patienterna med psykiatriska diagnoser var det de som fick en kombination av arbetsrelaterade och kliniska interventioner som uppgav bäst nytta av interventionerna och mest förbättrad arbetsförmåga. I patientgruppen med muskulo-skeletala diagnoser fanns inga signifikanta skillnader i arbetsförmågeförbättring beroende på rehabiliteringsmetod. En slutsats är att det fortfarande är osäkert vem som behöver vilken typ av intervention.