onsdag 16 april 2014

KUNSKAPSÖVERSIKT FRÅN SBU OM ARBETSMILJÖNS BETYDELSE FÖR DEPRESSIONSSYMTOM OCH SYMTOM PÅ UTMATTNINGSSYNDROM


För lite sedan publicerade SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, en kunskapsöversikt om samband mellan arbete och depression och utmattning. Det som undersökts är hur kunskapsläget ser ut avseende vilken betydelse olika faktorer i arbetsmiljön för uppkomst och vidmakthållande av depressionssymtom respektive symtom på utmattningsdepression.  Depressionssymtom eller symtom på utmattningsdepression som konstaterats med hjälp av diagnostisk undersökning, en etablerad skattningsskala eller sjukskrivning för något av dessa tillstånd undersöktes. Även användning av antidepressiva läkemedel inkluderades. Endast studier med viss design (kohortstudier, fall-kontrollstudier samt randomiserade kontrollerade studier) ingick. De flesta studier var inriktade på betydelsen av organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön.

Resultatet visade att det finns vetenskapligt underlag för att följande gäller på gruppnivå; personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka, i kombination med alltför höga krav, utvecklar mer depressionssymtom, personer som upplever bristande medmänskligt stöd, personer som upplever att de har pressade arbeten eller en arbetssituation där belöningen upplevs som liten i förhållande till ansträngningen liksom de som upplever osäkerhet i anställningen utvecklar mer symtom på depression och utmattningssyndrom. De som upplever mobbning eller konflikter utvecklar mer depressionssymtom.

Personer som upplever goda möjligheter till kontroll i det egna arbetet och att de behandlas rättvist utvecklar mindre symtom på depression och utmattningssyndrom. Kvinnor och män med likartade arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad depressionssymtom respektive symtom på utmattningsdepression.

I kunskapsöversikten dras slutsatsen att framtidens forskning framför allt bör inriktas mot interventionsstudier, dvs. studier som följer långtidseffekter på denna typ av ohälsa efter vetenskapligt underbyggda arbetsmiljöinsatser.

Arbetsmiljons-betydelse-for-symtom-pa-depression-och-utmattningssyndrom