onsdag 5 februari 2014

NORGE: NYA PRINCIPER FÖR UPPFÖLJNINGEN VID SJUKFRÅNVARO

Den ekonomiska incitamentsstrukturen i den norska sjukförsäkringen har varit i princip oförändrad sedan 1978. Ersättningarna är förhållandevis generösa och sjukfrånvaron hög.

Samtidigt som ersättningsreglerna har varit stabila har andra reformer genomförts för att minska sjuktalet och förbättra återgången i arbete. Under 2000-talet har kraven successivt ökat på arbetsgivare, anställda och läkare. De ska skriva planer och bedömningar samt delta i möten och uppföljningsaktiviteter. En slags rehabiliteringskedja har införts med kontrollstationer vid olika tidpunkter. Sanktioner kan drabba både anställda, arbetsgivare och läkare om de inte lever upp till sina skyldigheter.
Det kännetecknande för de norska reformerna är korporativismen, skriver Anniken Hagelund i en intressant artikel i Journal of Social Policy. Politiken har förhandlats fram mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Parterna har fått ett stort inflytande. Sjukförsäkringen är inte längre en stridsfråga. Idén om att sjukfrånvaro bäst tas om hand på arbetsplatsen har blivit något av ett paradigm.

Det andra kännetecknet är att synen på relationen mellan arbete och hälsa har omformulerats. Den svart-vita distinktionen mellan sjuk (frånvarande) och frisk (i arbete) har förkastats. I stället ligger fokus på gråskalan där människor kan lida av olika krämpor men ändå arbeta.
Det tredje kännetecknet för de norska reformerna är betoningen på dialog. Genom uppföljningsplaner och möten försöker staten sammanföra arbetsgivare, anställda och läkare till en dialog om bland annat anpassning av arbetsuppgifter och återgång på deltid. Slutligen har NAV (den ansvariga myndigheten) förändrats i riktning mot att stödja arbetsgivare och arbetstagare. Syftet är att göra de enskilda arbetsgivarna och arbetstagarna tillsammans med läkarna ansvariga för sjukfrånvaron. De ska vara huvudpersonerna, inte myndigheterna.

Det finns studier som visar att de olika aktörernas beteenden och insatser vid sjukfrånvaro har förändrats efter reformerna. Det är dock osäkert om sjuktalen och/eller sjukskrivningstiderna har påverkats.