tisdag 18 februari 2014

MYNDIGHETSUTÖVNING OCH A-KASSORNA

På utredningens hemsida har publicerats en underlagspromemoria som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit fram på utredningens uppdrag.  I den konstateras att förvaltningslagen inte gäller för arbetslöshetskassorna, att bl.a. bestämmelserna om jäv och om krav på muntlig handläggning i vissa situationer därför inte gäller för kassornas handläggning. Det finns inte heller några generella bestämmelser om parters rätt att få del av uppgifter och om krav på motivering av beslut. Det saknas vidare bestämmelse om att myndigheten vid behov ska anlita tolk. Likaså saknas motsvarighet till bestämmelsen i förvaltningslagen om att den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Det framgår också att det, till skillnad från i förvaltningslagen, inte finns någon bestämmelse om rätt att överklaga en arbetslöshetskassas beslut om att avvisa ett överklagande på grund av att det har kommit in för sent. I promemorian påvisas en rad andra områden där det saknas tydliga regler för arbetslöshetskassorna.

Enligt promemorian bör det införas en lagreglering som motsvarar förvaltningslagens standard när det gäller arbetslöshetskassornas hantering av ärenden rörande arbetslöshetsersättning och medlemskap och att det bör övervägas att införa lagbestämmelser om system för intern styrning och kontroll hos arbetslöshetskassor.
Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning och kontroll samt hantering och överföring av personuppgifter hos arbetslöshetskassorna. IAF 2014.