fredag 28 februari 2014

KONTROLLEN AV STATSBIDRAGET TILL A-KASSOR

På kommitténs hemsida har en underlagspromemoria publicerats som ger en samlad redovisning av det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och användningen av sanktioner mot arbetslöshetskassor. Promemorian har tagits fram av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) på kommitténs uppdrag.
Under perioden 2006 - 2013 har Arbetsförmedlingen förmedlat ut mellan omkring 13 - 27 miljarder kr per år i statsbidrag till landets arbetslöshetskassor.  I promemorian berörs bl.a. möjligheterna att kontrollera hur arbetslöshetskassorna använder statsbidraget. Såväl Arbetsförmedlingens som IAF:s möjligheter att identifiera risker i den hanteringen är i nuläget mycket begränsade. Arbetslöshetskassorna är inte heller själva skyldiga att systematiskt bedriva ett arbete med att systematisk identifiera sådana risker.
För utbetalning av arbetslöshetsersättning till medlemmar ansöker arbetslöshetskassorna om statsbidrag hos Arbetsförmedlingen, som betalar ut statsbidraget från ett anslag som riksdagen anvisar i statsbudgeten. Sedan är det alltså arbetslöshetskassorna som i sin tur betalar ut statsbidraget i form av arbetslöshetsersättning till enskilda ersättningstagare.
Om arbetslöshetskassor har fått statsbidrag på felaktiga grunder eller betalat ut arbetslöshetsersättning felaktigt är de i normalfallet skyldiga att självmant betala tillbaka till staten. När arbetslöshetskassorna ansöker om statsbidrag ska de redovisa beloppen som ska återbetalas.
IAF kan i vissa fall besluta att en arbetslöshetskassa som felaktigt har fått statsbidrag ska betala tillbaka statsbidraget till staten. För att IAF ska kunna hitta felaktiga utbetalningar krävs förstås att IAF kan få tillgång till information om i vilka situationer och ärenden det finns risk för felaktiga utbetalningar av statsbidrag. Vilken information om sådana risker kan då i dag komma från dem som hanterar statsbidraget, dvs. Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna?
Arbetsförmedlingen har inte tillgång till någon information om hur arbetslöshetskassorna hanterar dessa pengar på individnivå, varken när det gäller utbetalningar eller återbetalningar av felaktigt utbetalda belopp. Sådan information kan i dag bara finnas hos arbetslöshetskassorna, som fattar beslut om både utbetalningar till och återkrav från enskilda.
Enligt föreskrifter från IAF ska arbetslöshetskassorna hålla återkravsärenden ordnade på ett sådant sätt att de snabbt kan tillhandahålla uppgifter om bl.a. felaktigt utbetalda belopp, vilka belopp som arbetslöshetskassan har fått tillbaka och vilka belopp som har återförts till staten.
Arbetslöshetskassorna tillhandahåller alltså dokumentation om återkrav som IAF kan ta del av.  Någon möjlighet för IAF att stämma av dessa uppgifter mot motsvarande uppgifter på individnivå hos Arbetsförmedlingen finns dock inte, eftersom Arbetsförmedlingen ju saknar sådan dokumentation.
Till skillnad från statliga myndigheter med liknande uppgifter är arbetslöshetskassorna inte skyldiga att systematiskt analysera, förebygga och följa upp risker som är förknippade med att de betalar ut ersättning av allmänna medel till enskilda. IAF har i en tidigare underlagspromemoria till kommittén och i två rapporter till regeringen (2009:15 och 2010:24) bedömt att en sådan lagreglering bör övervägas. Det ingår i den parlamentariska socialförsäkringsutredningens uppdrag att analysera förutsättningarna för att även arbetslöshetskassor ska omfattas av sådana bestämmelser om intern styrning och kontroll.
IAF kan besluta om erinringar mot arbetslöshetskassor och förelägga kassor att vidta rättelse. Om ett föreläggande inte har följts inom den tid som angetts i föreläggandet, får IAF bestämma att arbetslöshetskassan helt eller delvis under en viss tid inte ska ha rätt till statsbidrag för utbetalning av arbetslöshetsersättning till sina medlemmar. Av underlagspromemorian från IAF framgår att myndigheten sedan bildandet 2004 har meddelat 30 erinringar och ett föreläggande mot en arbetslöshetskassa. IAF har inte någon gång hållit inne statsbidraget för en arbetslöshetskassa.

Underlagspromemoria om det finansiella flödet iarbetslöshetsförsäkringen. IAF 2014.