måndag 16 december 2013

UTVECKLINGEN AV TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR

År 2007 fick Sverige nya regler som ökade möjligheterna för tidsbegränsade anställningar. EU-kommissionen reagerade på förändringen och anser att den strider mot EU-direktivet om visstidsarbete (1999/70/EG). Här ska inte diskuteras dessa regler för tidsbegränsade anställningar. Mer om denna, snart sjuåriga, tvist kan man läsa på länktipsen nedan (TCO på DN-debatt och Svenskt Näringsliv). Frågan är i stället om andelen tidsbegränsade anställningar bland de sysselsatta har ökat under senare år enligt SCB:s statistik.

Andel tidsbegränsat anställda 1987-2011 i procent

 

 

 

Andel av sysselsatta    Andel av anställda
 
Källa: SCB AKU, bearbetat av Ekonomifakta.se

Diagrammet visar att över tid har andelen tidsbegränsat anställda ökat, vilket således innebär att andelen fast anställda minskat.  Efter 1990-talskrisen steg andelen personer med tidsbegränsade anställningar från 10 procent till 16 procent, mätt som andel av det totala antalet anställda. På 2000-talet har andelen varierat mellan 15 till 17 procent. Andelen tidsbegränsat anställda påverkas tydligt av konjunkturutvecklingen. I samband med finanskrisen 2008 och 2009 föll sysselsättningen kraftigt, då sjönk också andelen tidsbegränsat anställda. Många neddragningar tycks alltså ha skett genom att tidsbegränsade anställningar inte förlängdes.
Bryter vi ned statistiken på ålder kan vi konstatera att tidsbegränsade anställningar är vanligast bland ungdomar.

Tidsbegränsat anställda, procentuell andel av anställda 2012

 

Källa: SCB AKU, bearbetat av Ekonomifakta.se

I den yngsta åldersgruppen, 15-19 år, är nära 80 procent av anställningarna tidsbegränsade. I åldersgruppen 20-24 år faller andelen till omkring 50 procent. För arbetstagare i åldersgruppen 35-64 år ligger andelen under 10 procent. En viktig förklaring till att andelen sedan åter stiger i åldersgruppen 65-74 år är att anställningar efter 67 år alltid är tidsbegränsade. Ur ett internationellt perspektiv sticker Sverige ut en del på denna punkt. Vi har internationellt sett strikta regleringar vad gäller fast anställda, men jämförelsevis flexibla regler för tidsbegränsade anställningar.

Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtal om visstidsarbete

DN (2013-07-16) ”TCO har statistiska bevis för brott mot EU-rätten”.