torsdag 19 december 2013

KOLLEKTIVAVTALSREGLERADE ERSÄTTNINGAR VID ARBETSLÖSHET

I det ekonomiska trygghetssystemet spelar kompletterande avtalsförsäkringar sedan länge en viktig och självklar roll, exempelvis för pensionerna, sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen osv. För de avtalade tjänstepensionerna finns numera en god kunskap om täckningsgrad, ersättningsnivåer, regler m.m. bland annat från olika statliga utredningsbetänkanden. Vad gäller kompletterande försäkringar i socialförsäkringen är kunskaperna begränsade.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i en ny rapport till regeringen de olika former av kollektivavtal om avgångs- och omställningsersättningar och avgångsbidrag som förekommer på svensk arbetsmarknad. De kartlagda avtalen omfattar totalt nästan fyra miljoner personer och under 2012 betalades cirka 800 miljoner kronor ut från dessa avtal.
Rapporten visar att arbetslösa i vissa fall riskerar att få ut för hög ersättning från arbetslöshetskassan på grund av att kollektivavtalsreglerade ersättningar betalas ut samtidigt vid arbetslöshet. Det rör dock sig dock inte om några större belopp.
Totalt rör det sig om tio kollektivavtal. Utbetalningarna görs i de flesta fall av kollektivavtalsstiftelser som är bildade av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I rapporten kartläggs inte sådana inkomstförsäkringar som ingår i medlemsavgiften till vissa fackförbund. Rapporten omfattar inte heller de inkomstförsäkringar som kan tecknas av privatpersoner.

Av rapporten från IAF framgår att arbetslöshetskassorna inte får någon information från dem som sköter om utbetalningarna av kollektivavtalsreglerade ersättningar. Om den sökandes ersättning från arbetslöshetskassan ska sänkas på grund av att kollektivavtalsreglerad ersättning betalas ut, får arbetslöshetskassan reda på den saken endast ifall sökanden själv berättar om ersättningen för kassan.  I vissa fall kan detta leda till att arbetslöshetskassan betalar ut högre arbetslöshetsersättning än vad som är förenligt med lagen om arbetslöshetsförsäkring. De beräkningar som IAF har kunnat göra tyder dock på att de felaktiga utbetalningarna torde vara av blygsam omfattning.

IAF konstaterar i rapporten att införandet av ett system med rapportering av månadsuppgifter av det slag som Månadsuppgiftsutredningen (SOU 2011:40) föreslagit skulle underlätta för arbetslöshetskassorna att få del av uppgifter om utbetalning av kompletterande ersättningar.
IAF (2013): Konsekvensanalys av avgångs- eller omställningsersättningar och avgångsbidrag