fredag 13 juni 2014

SJUKFALLENS VARAKTIGHET VIKTIG FAKTOR

För att förstå något om varför sjuktalet stiger behövs analyser av i vilken grad det är tillflödet till sjukskrivning resp. ökad varaktiget som ligger bakom. Den senaste uppgången i sjuktalet från slutet av 1990-talet började som ett ökat tillflöde men efterhand fick ökad varaktighet större betydelse. Den förra Socialförsäkringsutredningens analyser visade att både medianlängd i sjukfallen och beräknade sannolikheter att sjukfall avslutas vid en viss tidpunkt indikerade att det ökade sjuktalet till stor del berodde på att sjukfallen i genomsnitt blev längre.

I Försäkringskassans analys av utvecklingen av sjukfrånvaron konstateras att inflödet och varaktigheten i sjukförsäkringen ökar sedan 2010. Skillnaden mellan olika grupper är dock betydande. För personer som har arbete ökar inflödet i sjukförsäkringen medan för arbetslösa har varaktigheten ökat. Sammantaget innebär det en ökning av både inflöde och varaktighet i sjukförsäkringen.
Utredningens beräkningar visar att under perioden 2005-2011 minskade antalet avslutade sjukfall i princip i alla fallängder. Störst var förändringen bland de korta sjukfallen (<30 dagar) och de långa (>1 år). När utvecklingen vände 2010 ökade antalet avslutade sjukfall i samtliga fallängder men ökning var störst bland sjukfall 30-59 dagar och sjukfall längre än 1 år, där ökningen kom först 2011. Långa sjukfall (>1 år) och sjukfall 30-59 dagar har ökat som andel av samtliga avslutade sjukfall sedan 2010/2011. Andelen korta sjukfall (<30 dagar) har minskat medan övriga fallängder legat relativt stabilt.
Figur 1 Antal avslutade sjukfall per 100 försäkrade fördelat efter fallängder, 2005-2013

 Klicka för större bild
Källa: Försäkringskassan, egna beräkningar
Utredningens beräkningar av genomsnittliga sjukdagar bland avslutade sjukfall för den 25:e, 50:e och 75:e percentilen pekar på att de stora förändringarna i sjukskrivningstider sedan 2011 finns bland de längre sjukfallen (figur 2). För de långa sjukfallen, illustrerat av 75:e percentilen, halverades antalet sjukdagar mellan 2005-2011, från 200 dagar till 100 dagar. Sedan 2011 har antalet sjukdagar för den 75:e percentilen dock ökat med närmare 20 procent, från 100 till 122 dagar. Sjukskrivningstiden för kortare sjukfall, illustrerat av den 25:e percentilen, har i stort sett varit oförändrad genom de kraftiga förändringar som sjukförsäkringen genomgått sedan 2005. För medianen har en liten förändring av antalet sjukdagar skett, först genom en minskning 2005-2011 och sedan genom en ökning 2011-2013. En viss försiktighet ska dock iakttas vid analysen mot bakgrund av att sjukförsäkringssystemet förändrats. Exempelvis fanns det före 2008 ingen bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, vilket gör jämförelser av längre sjukskrivningstider problematisk. Även införandet av rehabiliteringskedjans olika tidsgränser försvårar till viss del dessa jämförelser. Detta gäller dock inte jämförelser mellan 2011 och 2013.
Figur 2 Antal sjukpenningdagar bland avslutade sjukfall för den 25:e, 50:e och 75:e percentilen, år 2005, 2011 och 2013

Källa: Försäkringskassan, egna beräkningar
Under perioden 2005-2010, när antalet sjukfall minskade, och 2010-2013, när antalet sjukfall ökade, var det framförallt utvecklingen hos de stora diagnosgrupperna psykisk ohälsa och sjukdomar i muskuloskeletala systemet som svarade för såväl den största nedgången som uppgången (figur 3). Som andel av den samlade nedgången 2005-2011 utgjorde sjukdomar i det muskuloskeletala systemet omkring 30 procent och psykiska sjukdomar omkring ca 20 procent. Störst andel av nedgången svarade dock övriga diagnoser för (37 %). 
Ca 46 procent av ökningen av antalet avslutade sjukfall sedan 2010 har en psykisk diagnos. Drygt 20 procent av uppgången är muskuloskeletala diagnoser och ca 10 procent är skador, förgiftningar mm. Noterbart är att gruppen övriga, som totalt sett utgör omkring 30 procent av samtliga sjukfall enbart står för knappt 10 procent av uppgången sedan 2010.
Figur 3 Olika diagnosgruppers andel av den totala förändringen av antalet avslutade sjukfall, 2005-2011 och 20011-2013

Källa: Försäkringskassan, egna beräkningar
Som framgår av blogginlägget den 10 januari 2014 visar Försäkringskassans analyser att risken för att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos är avsevärt större för kvinnor än för män. Högst är risken för kvinnor i åldersgruppen 30-39 år och för dem med barn i åldrarna 3-12 år. Man har också undersökt hur dessa risker samvarierar på makronivå med upplevd arbetsmiljö i en rad olika yrken. Analysen visar att många av de yrken där de anställda uppger bristande psykosocial arbetsmiljö och som har en överrisk för att påbörja sjukfall med psykisk diagnos finns inom offentlig sektor. Tillsammans utgör de stora grupper på arbetsmarknaden. Att en så stor del av uppgången i avslutade sjukfall kan hänföras till psykiska diagnoser påverkar också varaktighetens utveckling. Psykiska diagnoser tillhör de sjukdomstillstånd som har de längsta sjukskrivningstiderna.
För de flesta diagnosgrupper syns ingen förändring av varaktigheten hos de korta sjukfallen (25:e percentilen, figur 4). Undantaget är de psykiska diagnoserna, där antalet dagar ökat med knappt 10 procent. För längre sjukfall (medianen och 75:e percentilen) har antalet sjukdagar ökat för samtliga diagnosgrupper i figuren. Störst är ökningen både i medianen och i den 75:e percentilen hos de psykiska diagnoserna. Uppgången är dock inte för någon diagnosgrupp lika stor som den minskning av antalet sjukdagar som skedde under åren 2005-2011, vilket är speciellt tydligt för de två största diagnosgrupperna, sjukdomar i det muskuloskeletala systemet och psykiska diagnoser.
Figur 4 Antal sjukpenningdagar för olika diagnosgrupper bland avslutade sjukfall för den 25:e, 50:e och 75:e percentilen, år 2005, 2011 och 2013

Källa: Försäkringskassan, egna beräkningar
För att bättre förstå utvecklingen av sjuktalet behövs dock en grundligare analys av hur det totala antalet ersatta sjukdagar per år i avslutade sjukfall fördelas på olika fallängder och förändringarna 2005-2010 resp. 2010-2013. Utredningen undersöker om man kan få fram sådana data.
Nya siffror om socialförsäkringen. Socialförsäkringsutredningen 2006