torsdag 19 juni 2014

ÄR SJUKSKRIVNINGAR SMITTSAMMA?

Nu stiger sjuktalet igen, vilket oroar många. Då ställs på nytt frågan om i vilken grad sjukskrivningar är smittsamma. Med detta menar man inte smitta i medicinsk mening, utan beteendesmitta. Forskarna kallar det ”peer effects” (ungefär gruppeffekt eller kamrateffekt) och det betyder att kamrater påverkar varandras beteenden. Det finns åtskilliga aktuella både utländska och svenska studier som pekar på att benägenheten att utnyttja olika sociala ersättningar sprider sig bland närstående.

Benägenheten att sjukskriva sig är delvis smittsam. Forskaren Patrik Hesselius med kollegor vid IFAU har visat att ha sjukfrånvarande personer i sin omgivning ökar den egna korta sjukfrånvaron. Forskarna använde ett randomiserat socialt experiment 1988, vars syfte var att studera effekten av läkarintygskravet. För hälften av alla anställda som bodde i Göteborg höjdes tidsgränsen för läkarintyg till 14 dagar mot den vanliga tidsgränsen sju dagar för kontrollgruppen. Studien omfattade 70 000 anställda på 3 000 arbetsplatser och individerna slumpades ut i grupperna. De studerade hur de som ingick i kontrollgruppen (dvs. de som var opåverkade av experimentet) påverkades av behandlingsgruppens förändrade sjukfrånvaro. En ökning av behandlingsgruppens sjukfrånvaro med 10 procent medförde en ytterligare ökning av sjukfrånvaron med 5,7 procent och med 13,3 procent på längre sikt kontrollgruppen.
I en annan studie har Hesselius och kollegor använt detta experiment och kunde visa att den förlängda intygsfria tiden höjde den korta sjukfrånvaron med i genomsnitt 0,88 sjukdagar per person. Det visade sig dessutom att en högre andel personer med förlängd intygsfri tid på en arbetsplats ökade den totala frånvaron där. Detta är enligt forskarna en tydlig indikation på betydelsen av ”peer effects”.
Försöket med förlängd intygsfri tid i Göteborg har nu också använts för att studera eventuella skillnader mellan kvinnor och män. Forskarna Per Johansson, Arizo Karimi och Peter Nilsson har studerat hur kontrollgruppen (dvs. de som skulle ha varit opåverkade av experimentet) påverkas av behandlingsgruppens förändrade sjukfrånvaro. Resultaten visar en signifikant ökad sjukfrånvaro bland både kvinnor och män i kontrollgruppen, båda könen påverkades av sin omgivnings sjukfrånvaro. Män reagerade starkare på den längre sjukintygsfria perioden än kvinnor. Däremot tycks kvinnors frånvaro reagera något starkare på kollegornas frånvaro. Detta skulle enligt forskarna kunna tolkas som att kvinnor tar hänsyn till sin omgivning i större utsträckning än män: medan män ökar sin sjukfrånvaro på grund av minskad kontroll ser kvinnor först till beteendet hos personer i sin omgivning. Kvinnor tycks dessutom påverkas endast av sina kvinnliga kollegor, och män endast av sina manliga kollegor.
Mattias Bokenblom och Kristin Ekblad har undersökt sociala interaktionseffekter genom att använda detaljerade personalregister i Örebro kommun. De mätte sambanden mellan anställdas sjukfrånvaronivå och nivån bland deras närmaste arbetskamrater. Forskarna fann tydligt stöd för gruppeffekt bland kvinnor men inte bland män. Kvinnor påverkades av sina kvinnliga kollegor. Det tog två till tre år för en ny medarbetare att påverkas av kvinnorna bland arbetskamraterna.
Professor Assar Lindbeck och kollegor har undersökt om de stora geografiska skillnaderna i sjukfrånvaro kan kopplas samman med gruppeffekter bland individer i grannskap. De använde tre olika metoder för att mäta effekterna: hur stor andel av grannarna som arbetar på samma arbetsplats och dess samband med sjukfrånvaronivån, effekterna på sjukfrånvaronivån av flyttning mellan olika områden samt sjukfrånvaro bland nyligen invandrade personer jämfört med personer i omgivningen där de bosätter sig osv. Forskarna fann signifikanta resultat av gruppeffekter med alla tre mätmetoder
I en ny studie har Simen Markussen och Knut Røed undersökt hur försäkringsutnyttjandet sprider sig bland grannar, familjer, etniska grupper osv. De använde administrativa data i Norge över allt slags utnyttjande av olika sociala ersättningar, dvs. arbetslöshetsersättning, sjukpenning, rehabiliteringsstöd, sjukpension, förtidspension och socialbidrag. Med hjälp av ett rikt datamaterial och statistiska metoder försökte de minska effekterna av störande effekter av selektion, skensamband osv. De visade att beteendet smittar signifikant och kraftigt och att det dessutom smittar mer ju närmare personer står varandra. Effekterna är kraftiga, en procentenhets ökning i försäkringsutnyttjande bland närstående ökar det egna utnyttjandet med 0,22 procentenheter. Rapporten innehåller dessutom en kort och bra litteraturöversikt som pekar en hög smittsamhet i sjukskrivning och förtidspensionering.
Flera utländska studier har visat starka gruppeffekter i beroende av socialbidrag och liknande stödformer. Även i Sverige har en studie av Olof Åslund och Peter Fredriksson visat långtidsberoende av socialbidrag bland invandrade personer blir högre för dem som placeras i områden med ett generellt högre socialbidragstagande.
Forskare vid universitet i Illinois har visat att även pensioneringsbeslut smittar. Forskarna utnyttjade två stora oväntade pensionsreformer som påverkade lärare i Los Angeles olika för att mäta effekterna av ekonomiska incitament. I den ena reformen höjdes pensionen oväntat med 10-20 procent för lärare sin var 60 år och äldre. I den andra reformen infördes en engångshöjning för lärare med lång tjänstgöringstid. Resultaten visade att för varje kollega som pensionerades höjdes sannolikheten signifikant för en annan lärare att välja att gå i pension, med i genomsnitt ca 2 procent.
IFAU-forskarna Lena Hensvik och Peter Nilsson har också funnit att benägenheten att skaffa barn påverkas av om kamraterna får barn. En kvinnas fertilitet ökar om en arbetskamrat har fått barn nyligen. Inte bara tidpunkten för barns födelse påverkas, utan även det totala antalet barn som föds. Denna smittoeffekt kan dessutom påverka de betydande variationer i födelsetal man kan se över tiden och mellan länder, anser forskarna.
I en ny studie har den norska forskaren Magne Mogstad och kollegor visat att också föräldraledighet smittar mellan arbetskamrater och bröder. För att försöka säkra orsakssamband studerade de effekterna av en reform i Norge som gav pappor med barn födda 1993 eller senare en extra betald pappamånad. De jämförde beteendet bland pappor som fått denna extramånad med andra som inte fick den. Andelen pappor som tog ledigt ökade kraftigt efter reformen, från 3 till 35 procent. De undersöker således gruppeffekterna med ett kvasi-experiment, dvs. om en pappa som tog ledigt en betald extramånad påverkade arbetskamrater och bröder som inte fick en sådan månad. Arbetskamrater och bröder var 11 respektive 15 procent mer benägna att ta pappaledigt om deras kollega eller bror tog ut en betald pappamånad. Över tiden då uppstår en snöbollseffekt när nästa pappa påverkar nya pappor i sin omgivning.
Detta är bara några av de rapporter som publicerats de senaste åren. Studierna ger sammantaget en klar bild av att gruppeffekter är starka och snabba, även när man mäter orsakssamband. Små förändringar i myndigheternas signaler eller i regelverk kan genom dessa gruppeffekter hastigt spridas och förstoras (”social multipliers”). Vi kan således få stora ökningar i sjuktalet på kort tid som inte nödvändigtvis hänger samman med sämre hälsa i befolkningen eller försämringar i arbetslivet. Normer och värderingar om exempelvis när och hur länge man kan vara sjukskriven sprids givetvis också på andra sätt än genom gruppeffekter, exempelvis via media. Sådana uppgångar i sjuktalet kan antagligen bara motverkas genom en effektiv försäkringsreglering, skärpt kontroll, bättre insatser för återgång i arbete och – om detta inte fungerar – ytterligare justeringar av ersättningsregler.