onsdag 12 mars 2014

ARBETSMARKNADSREFORMER FÖR JOBB OCH VÄLFÄRD

Förra våren tillsatte socialdemokraterna en forskningskommission för att bidra med förslag som gör det möjligt att nå partiets mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Kommissionen, under ledning av professor Mårten Palme, överlämnade sin slutrapport förra veckan.

I rapporten görs en omfattande genomgång av läget på den svenska arbetsmarknaden. I korta drag konstaterar forskarna att arbetslösheten är mycket ojämnt fördelad mellan olika grupper. Hårdast drabbade av arbetslöshet är personer som saknar gymnasieexamen, ungdomar och utrikes födda. Ungdomar och utrikes födda har dessutom en svagare ställning på arbetsmarknaden än i flertalet jämförbara europeiska länder. Ofta är det kommunerna som står för försörjning och aktivering av dessa grupper. Denna utveckling bekräftas bl.a. av de nedan länkade underlagsrapporterna till utredningen från i fjol (se nedan).

Kommissionen rekommenderar att politiken bör inriktas mot att stärka utsatta grupper snarare än att försöka anpassa arbetsmarknaden efter dem och föreslår en rad policyförslag. Det handlar om generella utbilningssatsningar för att fler ska kunna läsa in gymnasieexamen, om att tydligare fokusera arbetsmarknadspolitiken på att subventionera övergång från arbetslöshet till arbete och en mer aktiv arbetsmarknadspolitik med riktade anställningsstöd, förstärkta förmedlingsinsatser och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning med tydligt fokus på arbetsgivarkontakter för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. ”För att minska undanträngningseffekterna är det viktigt att de subventionerade anställningarna riktas till personer med svag ställning på arbetsmarknaden”, skriver forskarna.

Ett annat område där den svenska arbetsmarknaden skiljer i jämförelse med andra länder (och som vi tidigare skrivit om på bloggen) är regleringen av tidsbegränsade anställningar. Sverige har internationellt sett strikta regler vad gäller fast anställda, men jämförelsevis flexibla regler för tidsbegränsade anställningar. Kombinationen har bidragit till att andelen anställda med tidsbegränsade jobb (med hög risk för arbetslöshet) är högre i Sverige än i de flesta andra jämförbara länder. Kommissionen förslår därför differentierade arbetsgivaravgifter för att stimulera fasta anställningar.

Avslutningsvis diskuterar kommissionen arbetslöshetsförsäkringen. De konstaterar att det låga taket i försäkringen och det stora antalet som står utanför försäkringen gör att många inte har ett ordentligt försäkringsskydd vid arbetslöshet, vilket medfört att många arbetslösa hänvisas till försörjningsstöd. Liksom Långtidsutredningen sätter de i detta sammanhang fingret på problematiken med att försörjningsstödet är inkomstprövat på hushållsnivå och därigenom försvårar övergången till arbete. För att komma till rätta med problemen vill kommissionen höja och indexera taket i arbetslöshetsförsäkringen samt förändra arbetsvillkoret så att färre arbetslösa görs beroende av kommunalt försörjningsstöd.