torsdag 28 november 2013

GÅR SOCIALA ERSÄTTNINGAR I ARV

Ett viktigt argument för reformer av sociala system är att beroendet av sociala ersättningar förefaller ärvas från föräldrar till barn. En rad studier utomlands och i Sverige har pekat på att barn som växer upp med föräldrar som har sociala ersättningar löper en högre risk än andra barn att själva som vuxna att få motsvarande sociala ersättningar. I en rapport 2011 från IFAU visades att barn som växer upp med föräldrar som får ekonomiskt bistånd (socialbidrag) själva löper större risk att få ekonomiskt bistånd som unga vuxna. En annan rapport 2012 från ISF pekar på att sjukfrånvaro överförs från föräldrar till barn. Om föräldrarna själva har varit sjukfrånvarande så är överföringen större och barnens sjukfrånvaro förklaras i högre grad av familjegemensamma faktorer.

De flesta studier hittills visar dock främst statistiska samband av olika slag. En invändning mot resultaten är att överföringen från föräldrar till barn troligare beror på att ohälsa och andra faktorer ärvs.

I en ny norsk studie har forskaren Magne Mogstad och kollegor försökt isolera om det finns ett kausalt samband så att föräldrarnas normer m.m. överförs till barnen, oberoende av andra egenskaper som t.ex. hälsotillstånd (hat tip Anders Björklund). Man har utnyttjat den egenskapen i Norge att domare slumpas till olika ärenden där föräldrar har överklagat avslag på ansökan om förtidspension (disability insurance). Vissa domare är systematiskt generösa medan andra är betydligt mer restriktiva. Detta skapar en slumpmässig variation i föräldrars sannolikhet att beviljas förtidspension.
Studien visar starka bevis för att beroendet av förtidspension i en generation orsakar motsvarande beroende i nästa generation. Om en förälder beviljas förtidspension ökar deras vuxna barns andel med förtidspension med 12 procentenheter efter 10 år. Mycket pekar således på att barn lär sig från föräldrarnas erfarenheter, vilket bl.a. minskar den stigma som kan vara förknippad med att behöva förtidspension.

Erica Lindahl m.fl.: Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn. ISF rapport 2012:7