torsdag 28 augusti 2014

PRIVAT INKOMSTFÖRSÄKRING ÖKAR – NY RAPPORT FRÅN FOLKSAM

Folksam behandlar i den senaste delrapporten i serien Välfärdstendens 2014 trygghet vid arbetslöshet. Rapporten bygger på intervjuer med 1 000 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år (löntagare) som genomfördes 10–27 februari 2014 av Ipsos på uppdrag av Folksam.

I rapporten konstateras att den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen vid arbetslöshet som mest ger 680 kronor per dag i ersättning, vilket innebär att endast inkomsttagare med en månadslön under 18 700 kronor tillförsäkras en bruttoersättningsnivå på 80 procent. Nettoersättningen motsvarar emellertid endast 72 procent av inkomstförlusten. Vid en genomsnittlig månadsinkomst på 26 000 blir nettoersättningen vid ett års arbetslöshet 56 procent. Ersättningsnivån kan emellertid höjas avsevärt ifall löntagaren omfattas av kollektivavtal och privat inkomstförsäkring, vilket är fokus i rapporten.
Folksam framhåller att efterfrågan på kompletterande inkomstförsäkring vid arbetslöshet har ökat kraftigt under de senaste åren. I dag erbjuder 17 av 22 Saco-förbund sina medlemmar inkomstförsäkring och 9 av 14 TCO-förbund samt 7 av 14 LO-förbund. Saco erbjuder dessutom medlemmar att teckna inkomstförsäkring individuellt ifall deras eget fackförbund saknar motsvarande försäkring. Omkring 1,6 miljoner personer omfattas idag av inkomstförsäkring. Flertalet är försäkrade via sitt fackliga medlemskap. Ytterst få har tecknat en individuell inkomstförsäkring.
Enligt den intervjuundersökning som Folksam låtit göra känner inte ens hälften av löntagarna till att kollektivavtalen innehåller försäkringsförmåner för anställda som drabbas av arbetslöshet. I rapporten beskrivs det mot bakgrund av de senaste sex årens höga arbetslöshet som anmärkningsvärt att kännedomen om dessa förmåner inte ökat hos löntagare, utan att trenden i stället är vikande.
Andelen personer med erfarenhet av arbetslöshet som tyckte att den sammanlagda arbetslöshetsersättningen var tillräcklig minskade mellan åren 2008 och 2010, från 32 till 13 procent. Sedan dess har denna andel ökat till 23 procent. Andelen löntagare som har skaffat sig en privat inkomstförsäkring sedan år 2008 har mer än fördubblats, från 18 till 39 procent. Särskilt bland fackligt anslutna löntagare syns en betydande ökning, i synnerhet bland LO-förbundens medlemmar där andelen har ökat från 14 till 42 procent. Bland TCO-förbundens medlemmar ökade motsvarande andel från 23 till 45 procent och hos Saco-förbundens medlemmar från 36 till 54 procent.
Folksam: Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet